• Wij verkondigen Jezus Christus als Heer en Verlosser •

De hamvraag

‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ (Mat. 16:16)

Wie denk jij dat Ik ben?

Met deze korte vraag confronteerde Jezus Christus Zijn volgelingen met de meest belangrijke kwestie die ze ooit zouden konden tegenkomen. Hij had al veel tijd met hun doorgebracht en enkele scherpe beweringen over zijn identiteit en gezag uitgesproken. Nu was de tijd voor hun aangekomen om ofwel Zijn woorden te geloven of te verwerpen.

Wie zeg jij dat Jezus is? Jouw antwoord naar Hem zal niet enkel je waarden en levenshouding bepalen, maar ook je eeuwige toekomst.

Neem daarom even de tijd om te bedenken wat de Bijbel over Hem vertelt…

Jezus is God

Zelfs toen Jezus hier nog op aarde was, was er veel verwarring rondom wie Hij was. Sommigen dachten dat Hij een wijze man of profeet was… Lees verder.

Jezus is heilig

God is heilig. Hij is volledig zuiver, rein en puur. Hij is almachtig en Hij bepaalt wat juist en goed is… Lees verder.

Jezus is de Verlosser

God kan geen zonde tolereren voor zijn aangezicht. Het maakt niet uit hoeveel goede dingen we gedaan hebben, we zijn voor Hem nooit puur en rein genoeg… Lees verder.

Jezus is de enige weg

Jezus, die zondeloos was, droeg de straf en toorn van God en betaalde de eis die God eist van zondaars. We kunnen alleen verzoening krijgen met God door Zijn enige Zoon Jezus Christus… Lees verder.

Jezus is de Heer

Tegenwoordig heerst de algemene gedachte dat de mens een product van de evolutie is. De Bijbel leert dat God alles gemaakt heeft. Alles in de schepping is door Hem geschapen… Lees verder.

Jezus is de Rechter

Iedereen die Jezus verwerpt als Heer en Verlosser zal Hem op een dag ontmoeten als zijn Rechter… Lees verder.

upload_64pxJezus is God

Zelfs toen Jezus hier nog op aarde was, was er veel verwarring rondom wie Hij was. Sommigen dachten dat Hij een wijze man of profeet was. Anderen dachten dat Hij een gek was. Nog anderen konden niet kiezen en interesseerden het ook niet. Maar Jezus zei: “Ik en de Vader zijn één” (Johannes 10:30). Hiermee beweerde Hij niets minder dan God in een menselijk gedaante te zijn. Vandaag de dag begrijpen vele mensen niet dat Jezus beweerde God te zijn. Ze zijn al tevreden met de gedachte van Hem als een grote morele leraar. Maar destijds begrepen zelfs Zijn grootste vijanden Zijn aanspraak op de godheid. Daarom probeerden sommigen Hem ook te stenigen (Johannes 5:18; 10:33). Uiteindelijk kruisigden ze Hem (Johannes 19:7). Deze voormalig sceptische professor uit Oxford, C.S.Lewis daagt ons uit om zelf te beslissen over Jezus:

“U moet kiezen. Deze man was en is ofwel de Zoon van God: of anders een waanzinnige of erger nog. Je kunt hem een dwaas noemen, je kunt hem bespuwen en doden als een demoon of je kunt hem aan de voeten vallen en Hem Heer noemen. Maar kom niet aan met de betuttelende onzin dat hij een grote leraar was. Hij heeft die mogelijkheid gewoon niet open gelaten. En dat was ook zijn opzet.”

Als de beweringen van de Bijbel waar zijn, is Hij God!

aperture_64pxJezus is heilig

God is heilig. Hij is volledig zuiver, rein en puur. Hij is almachtig en Hij bepaalt wat juist en goed is (1 Petrus 1:15-16). Hij accepteert alleen de dingen die op Zijn manier gedaan zijn (Matt. 5:48) . God kan geen zonde tolereren voor zijn aangezicht (Exodus 34:7; Jakobus 1:13). Als God zijnde gaf Jezus vorm aan ieder element van Gods karakter. Kolossenzen 2:9 zegt: “Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.” Hij was perfect heilig (Heb. 4:15). Zelfs Zijn vijanden konden geen argument tegen Hem vinden (Johannes 8:46). God eist van ons dezelfde heiligheid. 1 Petrus 1:16 zegt: “Wees heilig, want Ik ben heilig.”

lifesaver_64pxJezus is de Verlosser

God kan geen zonde tolereren voor zijn aangezicht (Exodus 34:7). Het maakt niet uit hoeveel goede dingen we gedaan hebben, we zijn voor Hem nooit puur en rein genoeg (Psalm 1:5; Rom. 2:16). Sterker zelfs, we kunnen Hem niet gehoorzamen omdat we noch het verlangen, noch de mogelijkheid hebben om dit te doen. We zijn van nature vijandig tegenover God (Efeze 2:1-3). De Bijbel noemt deze vijandigheid “zonde” en zegt dat iedereen zondigt: “er is immers geen mens die niet zondigt” (1 Koningen 8:46). “Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Rom.3:23) .

Zonde is het “doel missen”. Elke gedachte, gevoel, motief, geweten en handeling die tegen Gods heilige karakter in gaat. Het is rebellie vanuit het hart van de mens om onafhankelijk te leven van God (Romeinen 3:10-11, 23).

Alle mensen zijn schuldig en verdienen dus een eeuwige veroordeling (2 Thessalonicenzen 1:9). Maar God laat niet ieder mens dood in zijn zonden (Efeziërs 2:1,4). Hij bewees zijn liefde voor ons doordat toen wij nog zondaren waren, Jezus voor ons stierf (Romeinen 5:8). Jezus Christus betaalde de losprijs voor de verlossing van zonden (Titus 2:13-14) en verlost iedereen die Zijn gehoorzaam is aan Zijn gebod van berouw en inkeer (Markus 1:15). Hij verlost en geeft bevrijding van alle zonden en alle gevolgen van zonden. Eeuwig leven is een geschenk van God aan mensen die de eeuwige dood, de hel verdienen.

streetsign_64pxJezus is de enige weg

Jezus, die zondeloos was, droeg de straf en toorn van God en betaalde de eis die God eist van zondaars (2 Korinthe 5:21). We kunnen alleen verzoening krijgen met God door Zijn enige Zoon Jezus Christus (Johannes 14:6).

Sommige mensen denken dat het niet uitmaakt wat je gelooft, zolang het maar oprecht is. Maar geloven in iets dat niet waar is of niet bestaat is waardeloos.

Als je vergif inneemt, terwijl je dacht dat dit een medicijn was, zal al het geloof in de wereld je niet helpen om in leven te blijven. Zo is ook, als Jezus de enige weg is tot verzoening en je vertrouwt op iets of iemand anders voor je verlossing van zonden, je geloof waardeloos. Vele mensen nemen aan dat er vele wegen zijn die leiden tot God en dat iedere religie een deel van de waarheid bevat. Maar Jezus zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Hij beweerde niet één van de vele paden tot God te zijn of de toenmalige weg tot God. Hij beweerde de enige weg tot God te zijn – toen en voor eeuwig.

shield_64pxJezus is de Heer

Tegenwoordig heerst de algemene gedachte dat de mens een product van de evolutie is. De Bijbel leert dat God alles gemaakt heeft (Genesis 1:1). Alles in de schepping is door Hem geschapen. De mens en alles wat op aarde leeft is uiteindelijk afhankelijk van Hem. De mens is belangrijk omdat we geschapen zijn naar Gods beeld. God is liefde en heeft ons geschapen om een relatie met Hem te hebben, Hem te eren en te aanbidden en te delen in Zijn glorie (Psalm 19:2; 100:3). Het Nieuwe Testament laat zien dat het Jezus zelf was die alles schiep (Johannes 1:3; Kolossenzen 1:16). Daarom bezit en regeert Hij ook over alles (Psalm 103:19). Dat betekent dat Hij het gezag heeft over onze levens en wij Hem absolute trouw, gehoorzaamheid en aanbidding verschuldigd zijn. Romeinen 10:9 zegt: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.” Jezus belijden als Heer betekent je nederig onderwerpen aan Zijn gezag (Filippenzen 2:10-11). Geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt houdt in dat je vertrouwt op het historisch feit van Zijn opstanding – het hoogtepunt van het christelijk geloof en de manier waarmee God de Vader de godheid en het gezag van Zijn Zoon bevestigd heeft (Romeinen 1:4; Handelingen 17:30-31).

Een waar geloof gaat altijd vergezeld met berouw van zonden. Berouw hebben is meer dan enkel maar spijt hebben van je zonden. Het is akkoord gaan met God dat je zondig bent, je zonden belijden aan Hem en een bewuste keuze maken om je rug te keren naar de zonde en een heilig leven na te streven (Jesaja 55:7) .

Jezus zei: “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht” (Johannes 14:15) en “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen” (Johannes 8:31) . Het is niet voldoende om enkele feiten over Jezus te geloven. Zelfs satan en zijn demonen geloven in de ware God (Jakobus 2:19), maar ze hebben Hem niet lief noch gehoorzamen Hem. Hun geloof is niet echt. Echt reddend geloof uit zich altijd in gehoorzaamheid (Efeze 2:10). Jezus Christus is de soevereine Heer! Wanneer je Hem gehoorzaamt erken je Zijn heerschappij en onderwerp je jezelf aan Zijn gezag. Dat betekent zeker niet dat je gehoorzaamheid volmaakt zal zijn, maar dat het wel alleszins je doel is. Er is geen gebied meer in je leven dat je Hem onthoudt.

flag_64pxJezus is de Rechter

Iedereen die Jezus verwerpt als Heer en Verlosser zal Hem op een dag ontmoeten als zijn Rechter:

“God dan verkondigt […] nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan” (Handelingen 17:30-31).

2 Thessalonicenzen 1:7-9 zegt dat Jezus zal geopenbaard worden “vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht.”

s

Wat is jouw reactie?

Wie is Jezus volgens de Bijbel?

De levende God, de Heilige, de Verlosser, de enige Weg, de soevereine Heer en de rechtvaardige Rechter.

Wie zeg jij dat Jezus is?

Dit is de onontkoombare vraag. Hij is de enige die jou van zonde kan reinigen en je tot een kind van God kan maken. Neem je, hier en nu, je plaats in als een arme, verloren zondaar en belijd je dat Jezus Christus je Redder is en je Heer?

God zegt:

“Zoek de Heer wanneer Hij nog te vinden is, roep Hem aan zolang Hij nabij is.”

(Jesaja 55:6)

God zegt:

“Nu is het de juiste tijd, nu is het de dag van de redding.”

(2 Korintiërs 6:2)

God zegt:

 

“Kies deze dag wie je wil dienen.”

(Jozua 24:15)

God zegt:

 

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.”

(Johannes 5:24)

Samengevat

Geloof

Geloof in de Here Jezus en u zal gered worden. (Handelingen 16:31)

Belijd je zonden aan Jezus

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. (1 Timotheüs 2:5)

Belijd Jezus als jouw Heer

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. (Romeinen 10:9)

Bekeer je van jouw zonden

Maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. (Lucas 13:3)

Belijd Jezus voor anderen

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. (Romeinen 10:9)

Je hebt zekerheid

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven. (Johannes 6:47)

Mocht je nog vragen hebben, mag je ons steeds aanspreken of contacteren.